درباره ما - کلبه ورزش

کادر فنی کلبه ورزش در زمينه های آناليز کمی و کيفی تجهيزات و لوازم تخصصی ورزشهای طبيعی فعاليت ميکند و با پشتوانه ای آکادميک و تجربی برنامه های ميان مدت و بلند مدت خود را پيگيری می کند. سايت کلبه ورزش با هدف ارائه مشخصات فنی و ايجاد قابليت مقايسه اين مشخصات در ابزارهای فنی و حرفه ای، تلاش می کند که در زميته توسعه وبکارگيری دقيقتر اين ابزار به جامعه ورزشهای طبيعی کشور خدمت رسانی نمايد.

Decade

Title

Field

Scope

Sites

1960

Founding Alborz Sport Brand

Outdoor Shirts, Jackets and Sleeves

Produce

Distribute

Tehran

1970

Mass Production Phase

Outdoor Clothing

Produce

Distribute

Iran's States

1980

Mass production Summit

Outdoor Shirts and Clothing

Produce

Distribute

In & out of Iran

1990

Sporting Fields Outset by Salehi's Sons

Sports Equipment

Procurement

Distribute

Tehran

Karaj

Martial Arts & Football

Sport Activity

Outdoor Sports

Sport Activity

2000

Founding OutdoorLand Store

Outdoor Sport Equipment

Procurement

Distribute

Iran

Outdoor Sports

Iran National Expeditions Team

Iran, Pakistan, Nepal

Gymnastics Fitness

Sport Activity

Tehran & Karaj

Material Science

Outdoor Sport FE Analysis & Design

Iran's University of Science & Technology

Documentary Filming

Adventure Films

In & out of Iran

2010

Ski Mountain Committee

Ski Mountaineering

Iran National Ski Mountaineering Team

Iran

Ski Mountaineering Equipment

Procurement

Distribute

Sponsoring

Ski Mountain Calendar

2020

Asia

 

 

 

2030

World

 

 

 

2040

Universe

 

 

 

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید