دومين مسابقه دوی کوهستان البرز 15 آبان 1399

 

 مسابقه دوی کوهستان البرز

15 آبان 1399

دهکده تفريحی گردشگری باغستان

قوانين و مقررات

 1. اين دوره از مسابقات با رعايت پروتکل بهداشتی انجمن جهانی دوی کوهستان برگزار ميگردد.
  • خط شروع در رده های سنی و گروه جنسی مختلف بطور جداگانه و با قرار گيری شرکت کنندگان در جدولی با فواصل دو متری تدارک ديده میشود. ترتيب قرارگيری نفرات در صورت حضور در مسابقه دوره ی قبل بر اساس رتبه کسب شده در آن دوره و در صورت عدم حضور بر اساس اولويت ثبت نام تنظيم خواهد شد.
  • استفاده از ماسک برای شرکت کنندگان در خط شروع و در محوطه گرم کردن الزامی و پس از پيمايش مسافت 100 متری از خط شروع اختياری می باشد.
  • عدم رعايت مواد مذکور مشمول جريمه و سلب صلاحيت خواهد بود.
 2. گواهي پزشکی معتبر (حداکثر یک هفته قبل از تاریخ مسابقه) برای تمامی شرکت کنندگان الزامی است که میبایست در روز تحویل شماره مسابقه به مسئول زیربط تحویل گردد.
 3. این مسابقه در دو دسته بانوان و آقایان و چهار رده سنی 14 تا 17 سال، 18 تا 23 سال، 24 تا 49 سال و بالای 50 سال برگزار میگردد. به منظور تعمیم نتایج در سطوح بین‌الملل، ملاک محاسبه سن ۱۰ دیماه 98 در نظر گرفته میشود. پذيرش شرکت کنندگان رده سنی نوجوان (14 تا 17 سال) منوط به حضور يکی از والدين در هنگام تحويل پک مسابقه و زمان مسابقه و امضاء رضايت نامه ميباشد.
 4. بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در خط شروع الزامیست. استفاده از پوشاک و تجهیزات دوی کوهستان در حد متعارف آزاد می باشد. لباسهاى زشت و جلف مجاز نيستند و رئيس هيئت داوران این حق را دارد كه هر تجهيزى را كه معيوب و یا ناقص تشخيص داده شده رد كند. باتون و کوله پشتی الزامی نبوده و لوازم اضافی مسابقه دهندگان در خط شروع نگهداری می شود و پس از عبور از خط پایان و یا پایان مسابقه تحویل خود مسابقه دهنده خواهد شد.
 5. مسابقه دهندگان میبایست یک ساعت قبل از شروع مسابقه در منطقه شروع حضور یابند. شماره لباس شركت كننده با نام او هم خواني داشته و در جای صحیح قرار گرفته باشد.
 6. مسابقه دهندگان باید علایم قابل رویت مسير مسابقه را دنبال كنند و از تمام نقاط بازرسي تعيين شده در طول مسیر مسابقه عبور كنند و نباید در طي مسابقه از شعاع 100 متری ایستگاههای كمکي و پشتيباني بيرون بروند.
 7. مسابقه دهندگان ممکن است خودشان به صورت داوطلبانه از مسابقه كنار بروند یا از طرف مدیر مسابقه و یا توسط كادر پزشکى حاضر، مجبور به كناره گيری از مسابقه شوند. كناره گيری از مسابقه (داوطلبانه و یا اجباری) بایستى در نقاط بازرسي انجام گيرد مگر در شرایط بسيار خاص.
 8. مسابقه دهندگان بایستى به شركت كنندگانى كه صدمه دیده یا شرایط شان به خطر افتاده، كمک كنند و هيئت داوری زمان از دست رفته براى این كمک رسانى را حساب خواهند كرد.
 9. جرایم; یک جریمه از 3 دقيقه تا سلب صلاحيت (مردودی از مسابقه)، برای موارد زیر اعمال خواهد شد:
  • پرتاب زباله در بيرون نقاط بازرسى (100-/+ متر)
  • دریافت هرگونه كمک در مناطق غيرمجاز (در نقاطي كه به عنوان ایستگاه كمکي نيستند)
  • دنبال نکردن علایم مسير مسابقه بصورت عمدى یا سهوى
  • شماره لباسها در معرض دید نباشند یا دستکاری شده باشند.
  • شروعهای غلط
  • عبور نکردن از نقاط بازرسي اجباری
  • رفتار غیر ورزشی (كمک نکردن به دیگر شركت كننده ها در صورت نياز به كمک)
  • نداشتن یا عدم استفاده از تجهيزات مورد نياز
  • تبعيت نکردن از دستورات كادر برگزاری یا داوران
 10. سلب صلاحيت برای افراد زیر اعمال خواهد شد:
  • بدون هيچ علتي در مراسم اهداء جوایز شركت نکنند.
  • از انجام تست آنتي دوپينگ سرپيچي كنند و یا یک نتيجه مثبت در تست آنتي دوپينگ داشته باشند.
 11. اعتراضات:
  • باید با نام فرد معترض و شماره لباس او، در خط پایان و یا در موقع انتشار نتایج موقت، نوشته و امضا شود.
  • پرداخت مبلغ 5۰۰٫۰۰۰ ریال كه در صورت وارد بودن اعتراضات عودت داده ميشود.
  • اعتراضات بعد از یک ساعت از نشر نتایج موقتي، دیگر پذیرفته نميشود . تصميم هيئت داوری با نظر اكثریت، نهایي است و در موارد اختلاف، تصميم نماینده فدراسیون، اعمال خواهد شد.
  • درخواستهاى تجدید نظر به تصميمات هيئت داوری به فدراسیون ارايه ميگردد، و رای هيئت منصفه، بعد از 10 روز از دریافت درخواست، اعلام ميشود.
 12. كنترل مصرف مواد نیروزا:
  • تست دوپینگ زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی انجام می گردد و رقابت كننده های با نتيجه تست مثبت بلافاصله سلب صلاحيت می شوند.
 13. برگزاری مسابقه منوط به شرايط مناسب جوی و محيطی ميباشد و در صورت نامساعد بودن شرايط جوی به تاريخ ديگری موکول میگردد.

مواد مسابقه:

 1. هزينه ثبت نام : 1،500،000 ريال
 2. آخرين مهلت ثبت نام : 6 آبان 1399 از طريق سايت OutdoorLand.ir
 3. زمان و مکان تحويل پک مسابقه: سه شنبه و چهارشنبه 13 و 14 آبان 1399 (9:00صبح الی 10:00شب) ؛ کرج، رجائی شهر، فلکه اول، بلوار ميرزايی پرور، فروشگاه کلبه ورزش
 4. مدارک لازم (برای ثبت نام نهايی) در هنگام تحويل پک مسابقه:
  • اصل و کپی کارت ملی
  • اصل گواهی صحت و سلامت پزشکی (به تاريخ بعد از 8 آبان 1399)
  • کپی بيمه ورزشی (دارای اعتبار)
  • حضور يکی از والدين جهت تکميل و امضاء رضايت نامه برای رده سنی نوجوان در زمان تحويل پک مسابقه الزامی میباشد.
 5. زمان و مکان مسابقه: پنجشنبه 15 آبان 1399؛ کرج، باغستان غربی، انتهای بلوار وليعصر، دهکده تفريحی گردشگری باغستان
 6. جدول زمان بندی مسابقات بصورت زير ميباشد:

زمان

07:00

08:00

08:10

08:20

08:30

08:40

08:50

09:00

09:10

12:10

13:00

اقدام

جلسه توجيهی و گرم کردن

مسابقه پيشکسوتان خانمها

مسابقه پيشکسوتان آقايان

مسابقه نوجوانان خانمها

مسابقه نوجوانان آقايان

مسابقه جوانان خانمها

مسابقه جوانان آقايان

مسابقه آزاد خانمها

مسابقه آزاد آقايان

پايان مسابقه

اهدای جوائز

 
 1. مسابقات نوجوانان و جوانان با مجموع صعود و فرود 270 متر و مسافت 8 کيلومتر در ارتفاع 1516 متر از سطح دريا آغاز خواهد شد و حداکثر ارتفاع لمس شده در مسير 1757متر از سطح دريا ميباشد (نمودار 1). محدوديت زمانی جوانان و نوجوانان 2 ساعت میباشد.

نمودار 1. پروفيل مسابقه جوانان و نوجوانان خانمها و آقايان

 

 

شکل 1. کروکی مسير مسابقه جوانان و نوجوانان خانمها و آقايان :

https://my.viewranger.com/route/details/MjY5NzY5MA==

 
 1. مسابقات بزرگسالان (آزاد) و پيشکسوتان با مجموع صعود و فرود 620 متر و مسافت 12.5 کيلومتر در ارتفاع 1516 متر از سطح دريا آغاز خواهد شد و حداکثر ارتفاع لمس شده در طی مسير 1938متر از سطح دريا ميباشد (نمودار 2). محدوديت زمانی مسابقه بزرگسالان 3 ساعت و مسابقه پيشکسوتان 4ساعت میباشد.

نمودار 2. پروفيل مسابقه بزرگسالان و پيشکسوتان خانمها و آقايان

 

 

شکل 2 . کروکی مسير مسابقه بزرگسالان و پيشکسوتان خانمها و آقايان :

https://my.viewranger.com/route/details/MzQzOTIyMw==

 
 1. جوايز برای تمامی مواد يکسان و بشرح زير میباشد:
 • نفرات اول: 10،000،000ريال  - نفرات دوم: 6،000،000ريال   - نفرات سوم: 4،000،000ريال  - نفرات چهارم: 2،500،000ريال
 • ضمن تشكر از حاميان مسابقه، نظر به تقاضاى حاميان، بخشى از جوايز در سكوها بشكل بن خريد از فروشگاه هاى تخصصى ورزش رشته دوى كوهستان ارائه ميگردد.
 • نفرات اول تا پنجم رده های سنی نوجوانان و جوانان در دوره مقدماتی اسکی کوهستان باشگاه اسکی کوهستان هفت قله بطور رايگان شرکت داده خواهند شد.

مقایسه اقلام
جدیدترین محصولات اضافه شده
پر بازدیدترین محصولات
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید