درباره ما - کلبه ورزش

فروشگاه کلبه ورزش در ادامه خط سيری 50 ساله در استفاده از تخصصها و مهارتها برای ايجاد ارزشهای افزوده، در سال 1392 متولد شد. اين فروشگاه که بطور خاص در زمينه تهيه و توزيع محصولات مرتبط با ورزشهای طبيعی فعاليت می کند، همواره تلاش کرده است که نيازهای واقعی بدنه باشگاه های ورزشی را به بهترين وجه تأمين و ابعاد تکنيکی اين ملزومات را به ورزشکاران اين رشته ها معرفی نمايد.

ورزش از حيث لجستيک به دو گروه عمده تقسيم می شود؛ ورزش داخل سالن و ورزش خارج سالن. در ورزشهای داخل سالن، سالنهای ورزشی مهمترين واسط بين ورزش و ورزشکاران محسوب ميشود و در ورزشهای خارج سالن، ابزار و تجهيزات مربوطه مهترين واسطهای اين رشته ها بشمار می روند. از همين روی در ورزشهای خارج سالن ابزار و تجهيزات گرايشات مختلف از اهميت ويژه ای برخودارند.
کلبه ورزش که زمينه های فعاليت خود را از فعاليتهای تخصصی در حوزه ورزشهای طبيعی به ميراث برده است، گروه های کاری خود را نيز بر اساس همين رشته فعاليتها ترتيب داده است. اين گروهها که بطور تجربی برای گروههای مختلف از علاقمندان ورزشهای طبيعی تدارک ديده شده است، نه چندان متنوع و متفرق اند که باعث سردرگمی شوند و نه چندان مختصر که سليقه و طبعی را از قلم انداخته اندازند.
 اين گروههای کاری عبارتند از:
اسکی و اسکای: که اختصاری از رشته های اسکی کوهستان و اسکای رانينگ می باشد، از مواد سرعتی و نيازمند انرژی و متابوليسم بالا بشمار می روند
کوهپيمايی و کمپينگ: مواد استقامتی و مناسب برای تمامی رده های سنی
سنگنوردی و يخنوردی: مواد قدرتی و دارای ويژگيهای هيجانی
غارنوردی و دره نوردی: مناسب برای افراد ماجراجو و دارای ابعاد فنی و تکنيکی
امداد و نجات کوهستان: گرايشی مناسب افراد همه فن حريف و کمک رسان
عمومی و همگانی: مناسب برای ارتقاء معيارهای مختلف آمادگی جسمانی

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید